Ä »™ å ‰‘ å ¥ ‡ ä¾ ä¼ 5 احفظ الملف للتنزيل

5 µوا ل ف همدقم یاجهب ییوگلا ؛تسا يملاسا ناریا رصاعم خیرات زا ههرب نیرتراختفارپ سدقم عافد نارود زا يیابیز رایسب ياههنحص قلخ اب مأوت يملاسا بلاقنا ی هبیط تا یح زا يندنامدای هب

1 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ، ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو

 ¯Ã ÁZ »dËZ ¾Ë eÊ ze- YÂ//Ì//Å www.Heyvagroup.com 3𝑥−5 در همادا ب تلااؤس ی یواست رگا 4 9 𝑥 =−30 5.دیبایب ار 𝒙 سوکعم هنیرق ،دشاب رارقرب 1/25.دیسیونب ایوگ یاهددع اب عمج کی ی یاه روحم یاب 5 1

ا اد ا ا ا ا د ا ا af af ′′′ ax a / a∈∈∈∈ℜℜℜℜ xn 1++ xn n 1 1 + f n 1 f ′′′′.f n n 1 1 ++++ 0 x 1 ln x f f ′′′′ ln f ‘ 5 ا h g ’ Q 6 5 (۱۲) ‘ 5 ا h 3 ’ g ’ F (۱۳)ن’›Yَ <3ا و ذ8Qَُا <3ا ن و * % ( ر د ز T " F م آر ‌ /< دیریگب دای انش دیهاوخیم رگا" : هتفگ يياج ر يناتسراجم نا{يضاير ايلوپ جروج هک روطنامه سلاک نيا ر "!د ینک لح ار اهنآ دیریگب دای ار اه هلاسم دیهاوخیم رگا و دیوش بآ دراو هناعاجشنايوجشنا{ تراهم يسر بلاطم نيرمت و رورم رب هولاع Tc S (seconde) Contrôle n° : 2- Ar Page : 1/3 و f (x) = x² + b x +c: يلي امك ةفرعملا u و g و f لاودلا ربتعن g(x) = ax+1 و و x + d u(x) = 1 2 x− 3. 2 2 ةقيثولا و 1 ةقيثولا : 1 نيتقفرملا نيتقيثولا رظنأ GeOgebra جمانرب لامعتساب (Cg) و (Cf) ءاشنإ مت  ¯Ã ÁZ »dËZ ¾Ë eÊ ze- YÂ//Ì//Å www.Heyvagroup.com 3𝑥−5 در همادا ب تلااؤس ی یواست رگا 4 9 𝑥 =−30 5.دیبایب ار 𝒙 سوکعم هنیرق ،دشاب رارقرب 1/25.دیسیونب ایوگ یاهددع اب عمج کی ی یاه روحم یاب 5 1

¾ا Ìا | ¼ ¾ا ا°ÅÀا´Å ÊاÆبÍ آ خ ½ÍÀ Ëچ Ëئب½ب ت© Ëچ Ëئب½ب ت© .99 – 0ا½ÁÆ |اÀ .2 - Ê| ±Æ| ¾اÌ قاب |اج .0 ¾اÇ© ا Äاµ Àا| اÍ Àا| .9Â2 ¾اÇ© ا Äاµ Àا| د ا Ë اÁ ا° ÊÃج Àا| .0 Äدͱچ Êلzؼت ļسz] ½yشÆت ÄمطÀ» )ع( ¹Â¸ؼلyشلz] Êػzفت¿y شÌغ ½zتسشÌ]د ÄمÌلد ½z»ص )Ê]شجت Á ÊضzËس(نشتش» ºÅد Ê]شػ دyدشخ ½Â»صآ Êگدy¿zخ ¹z¿ Á ¹z¿ 5 h 1 6 h 1 ٧ h 1 رمعمین رادیاپ رادیاپ 1٢/3٢ لاس 1/4×10 ــ٢٢ هیناث 9/1×10 هیناث ٢/9×10ــ٢٢ هیناث ٢/3×10ــ٢3 هیناث یناوارف دصرد تعیبط رد 99/98850/0114 زیچان 0)یگتخاس(0)یگتخاس(0)یگتخاس(0)یگتخاس à ° Ä Âا ¼ تÌا ¿Ì ت Ë {ت - اÃÍ//Æ www.Heyvagroup.com Ë´|اÃÀاخ ºاÀ ºاÀ دپ ºاÀ ا´ üآ ºاÀ ŭͬ| ¾Ã¼ آ تد¼ Åح© |اد¡ت اÆ ËÌابÌ «¸اخ ºاÀ Åب ¾ات | ° ¾ات ا  پ  üآ ·° Ä ا|ا چü Å­ Á¼  پ  üآ Ä ا|ا } ا }Äخ Ë Å ½ à ËاÇ ا± ا Ìت ι ات ~ÇاÄخ ̽ ¿ا Ľآ Áا} ا ¼º¢½ : ¨Îº²ت ÀÎ΢ت اÈÁآ Ëĺج ت ا اÎÁ اÈÁآ Ëا ب Ʊ ÌÍاà ÎÁ ÄÁ ، à ·Ä } اÈÁآ ¿}ا} »اجÁا اب à Æت ÄÁ Ëا Ƶ ب.~ ÍÄÂب ینایاپ یبایشزرا ج·¬´»و ؛´«±®»­½»²½» ­°»½¬®±­½±°·½ ­¬«¼·»­ ±؛ ¬¸» ·²¬»®؟½¬·±² ¾»¬©»»² ²؟²±»³«´­·±² ·²½

كزح×ٌكةةك فîًèَïî ّخ»ھ·­·±² ±؛ كزح×ٌكةةك فîًèًَé÷ كةةك ح¬؟²¼؟®¼ غ؛؛»½¬·ھ» ¼؟¬»و ز±ھٍ ïô (1-5) ∆(m1+ m2) + m2 L + (m1+ m2) g = 0 حيث: عزم القصور الذاتي للذراع (Moment of inertia of the beam) بعدها تم تمثيل هذه المعادلات ب (state space representation) وفق المعادلات (1-6) و(1-7) ما يمكننا من تطبيق طريقة التحكم المطلوبة (1-6) (1-7) 10-5 m 7.10-6 m 7 µm ءارمح مد ةيرك رطق 107 m 1,2800.107 m 12800 km ضرلأا بكوك رطق ضرلأا نيب ةفاسملا ديموردنلأا ةرجمو 1022 m 2,3.1022 m 23.1018 km و ضرلأا نيب ةفاسملا سمشلا 1011 m 1,50.1011 m 150.109m. رادϙϥϠا اذϬ ةϥϵϘ ϱϠ برϘلأا ةرشό ددό 5 µوا ل ف همدقم یاجهب ییوگلا ؛تسا يملاسا ناریا رصاعم خیرات زا ههرب نیرتراختفارپ سدقم عافد نارود زا يیابیز رایسب ياههنحص قلخ اب مأوت يملاسا بلاقنا ی هبیط تا یح زا يندنامدای هب 8559/5/81 خيرات:8559/1/81 يف رداصا 294 مقر نوناقا نم داوم ا ضعب لاطبإ بلط ،يعرشا ءاضقا ميظنت نوناق ماحأ ضعب ليدعت يرفعج او يّنس ا نوواقكا نم ةعبراكاو ةثكاثكاو ةْواثكا داومكا لاطبا بلط ّدر رراق ا ةجيتن Ä Íخ Çچ Åب بج¡ت اب  ±ت خ Ê ت¨ Ì »ÆاµÀ  ¾د |ا ´ ºا½ چ!ت اÃخ »¸| »Á¼؟ت اÃخ ت¸| د Íچ :ت©´ |Ãب ب Íج Å° ËتÁطÍ اب Âد ت پ ا  ادص Å° ¯ÍتÃب ت½ º| ° ت° ح  º|ا| ¾Ã±ت Ê ا ب § ات اب:ºدÍÁ º

» یلاعت همساب « دجوب ناتسهش شرو پ و شومآ هرادا 95 96 یلیصحت لاس مود هطسوتم هرود ..

.)يئارثإ( ةددحملا تاقاسملا يف تاصخلمو تلااقم ةعبرأ ةءارق .5.)يرايتخا(0 اًينورتكلإ دهاوشلا قافرإ عم ةحرتقم -ىندأ دحك– ةيوبرت تاقيبطت 7 ذيفنت .6 منصة التعليم عن بعد. © جميع الحقوق محفوظة : أو أ - 1 (894 008 – 7803 ) + ( 14 538+273 431 ) 84×795 8642 ÷ 35 9, 5 ,3 ,2 012 3˚4%1˜ 56˝" 72 . 4 . د*+˜ا ,-./ ˘آ ˆ˙˝˛˚˜ا !"#˜ا $%˛˜ا ن 5 یاهللاح رد یبطقان داوم و یبطق یاهللاح رد یبطق داوم هک دیراد دای هب 1 یمیش زا اب هدنوش لح هدنزاس یاههرذ رگا ،للاحنا دنیارف رد عقاو رد .دنوشیم لح یبطقان Ñ ¡Ä¥Öا vأ âÜv´¥ Öéا ¢Ù²±Öا s²ÓÙ ÈÒáÙ :¢Ù²±Öا s²Ó ¢ Üv´¥ Öéا ¢ّ ¾Ý ا -5.² Ð¥¸Ú×Ö ß¤ Ù²° Ø ²Ó¥ ßÖê° ÛÙ sáÓ x³Öا âÜv´¥ Öçا ¢ÙáÇÝÚ ¢Ä¡¤´ اv ¢ àÖا ÛÙ ²Ú¥Ê ا ¢¾Ý ا :Õ ½á¥Öا ت Ó ¡Ä¥Ö ¢ àÖا ¢¾ÝÙ -6


10-5 m 7.10-6 m 7 µm ءارمح مد ةيرك رطق 107 m 1,2800.107 m 12800 km ضرلأا بكوك رطق ضرلأا نيب ةفاسملا ديموردنلأا ةرجمو 1022 m 2,3.1022 m 23.1018 km و ضرلأا نيب ةفاسملا سمشلا 1011 m 1,50.1011 m 150.109m. رادϙϥϠا اذϬ ةϥϵϘ ϱϠ برϘلأا ةرشό ددό

‘ 5 ا h g ’ Q 6 5 (۱۲) ‘ 5 ا h 3 ’ g ’ F (۱۳)ن’›Yَ <3ا و ذ8Qَُا <3ا ن و * % ( ر د ز T " F م آر ‌ /<

5 h 1 6 h 1 ٧ h 1 رمعمین رادیاپ رادیاپ 1٢/3٢ لاس 1/4×10 ــ٢٢ هیناث 9/1×10 هیناث ٢/9×10ــ٢٢ هیناث ٢/3×10ــ٢3 هیناث یناوارف دصرد تعیبط رد 99/98850/0114 زیچان 0)یگتخاس(0)یگتخاس(0)یگتخاس(0)یگتخاس

Leave a Reply